พัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สู่การเป็นเมืองแห่งแฟชั่น

อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยและมีบทบาทต่อการจ้างงานกว่า 2 ล้านคน ถูกจัดอันดับอยู่ 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมแฟชั่นเอเชีย เนื่องจากมีความได้เปรียบในเรื่องของวัตถุดิบที่หลากหลาย ทักษะฝีมือแรงงานที่ประณีต และมีการออกแบบที่สร้างสรรค์ โดยจะเห็นได้ว่า ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ค.) อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศได้ถึง 3.7 แสนล้านบาท (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า และอัญมณีและเครื่องประดับ) แต่หากเทียบกับผู้นำด้านแฟชั่นอย่างฮ่องกงที่สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำแฟชั่นแถวหน้าในภูมิภาคเอเชียที่มีตัวเลขการส่งออกสินค้าแฟชั่นสูงถึง 9.3 แสนล้านบาทนั้นจะเห็นได้ว่าสูงกว่าประเทศไทยเกือบสามเท่า โดยฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองที่มีความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นอย่างมาก ดังนั้น รัฐบาลจึงผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างต่อเนื่องและครบวงจร มีหน่วยงานที่ดูแลด้านแฟชั่นโดยเฉพาะ รวมทั้งมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย การออกแบบที่ได้รับการยอมรับระดับสากล อีกทั้งยังสามารถสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น จิออร์ดาโน่ (Giordano) ครอคโคไดล์ (Crocodile) จีทูเธาซันด์ (G2000) และราเบียนโค (RABEANCO) เป็นต้น นอกจากนี้ อุตสาหกรรมแฟชั่นฮ่องกงยังเป็นตัวแปรสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวที่ฮ่องกงซึ่งมีสูงถึงปีละ 50 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีจุดหมายปลายทางที่ย่านการค้าแฟชั่นต่างๆ เช่น ย่านคอสเวย์เบย์ (Causeway Bay) ย่านแอดมิรัลตี ย่านมงก็ก และย่านเซ็นทรัล ซึ่งเป็นย่านจำหน่ายสินค้าแฟชั่นระดับไฮเอนด์ เช่น หลุยส์ วิตตอง กุชชี่…

Read More »

แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์

อุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย โดยก่อให้เกิดการสร้างรายได้เข้าประเทศต่อปีจำนวนมาก และสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชากรในประเทศ อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทุนมนุษย์เป็นหลักในการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตรของเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น ทำให้ต้องมีการพัฒนาสินค้าแฟชั่นที่อาศัยการแข่งขันในด้านของความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก ลดการผลิตสินค้าจำนวนมากและการแข่งขันในด้านของราคาลง โดยเฉพาะประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านของทุนมนุษย์ รากฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มี ซึ่งเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนำไปสู่การสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าได้ ทางรัฐบาลจึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ขึ้น จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ) ขึ้น เพื่อศึกษาศักยภาพและวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้น ทั้งในเชิงของแนวคิดและระบบการผลิต รวมทั้งเสนอแนะรูปแบบการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ระหว่างหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ในรายละเอียดของโครงการจะประกอบด้วย กรอบแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไปสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นสร้างสรรค์ โดยมีการศึกษาถึงภาพรวม โครงสร้าง แนวทางการจำแนกอุตสาหกรรมแฟชั่นสร้างสรรค์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมแฟชั่นสร้างสรรค์ในอนาคต อีกทั้งยังมีการศึกษาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของการนำเข้าและส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ของโลก รวมทั้งประเทศผู้นำของอุตสาหกรรมนี้ ถัดไปจะเป็นส่วนของการศึกษาตัวอย่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ รวมทั้งแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแฟชั่นของตราสินค้าที่ประสบความสำเร็จ จากนั้นทำการศึกษาถึงแนวทางและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ตลอดจนการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในปัจจุบัน และการรวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยข้อมูลจากการศึกษาทั้งหมดนี้ ได้นำมาวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นสร้างสรรค์ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นสร้างสรรค์ของไทย โดยกำหนดขอบเขตการพัฒนา แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไปสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นสร้างสรรค์ และแนวทางการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม รวมถึงมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และกำหนดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนในการพัฒนาความสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นต่อไป

Read More »

การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีสำหรับสิ่งทอทั่วไปเพื่อแฟชั่นในปัจจุบัน

การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีสำหรับสิ่งทอทั่วไปให้เกิดขึ้นในประเทศ จึงมีความจำเป็นเพื่อใช้เป็น ฐานรองรับอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กับต่างประเทศ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ มากกว่าการผลิตโดยเน้นต้นทุนต่ำ ในขณะเดียวกันการเริ่มต้นพัฒนา ในส่วนของสิ่งทอเฉพาะทาง ก็มีความจำเป็น เพราะแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งทอ ในปัจจุบัน มีทิศทางไปสู่สิ่งทอกลุ่มใหม่นี้มากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่ง เป็นผลมาจากความหลากหลาย ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ที่เปิดโอกาสและความเป็นไปได้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสู่ตลาด และส่วนแบ่งทางตลาด ที่กำลังขยายและคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเฉพาะทางเช่น เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย เสื้อเกราะกันกระสุน เส้นเลือดเทียมและชุดผ่าตัดแพทย์ที่เป็นนอนวูฟเวน เหล่านี้ ส่วนมากผลิตจากประเทศ ที่มีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือประเทศในแถบ ยุโรปตะวันตก ซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยที่ก้าวหน้า สามารถผลิตเส้นใยที่ซับซ้อนและมีคุณภาพสูง ตามต้องการ รวมไปถึงการออกแบบ และเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติ เหมาะสม ต่อการนำไปใช้งาน ในส่วนของประเทศไทย สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งทอเฉพาะทางนี้ ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มีการพัฒนาไปจนถึงระดับที่สร้างผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้ว สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก การที่เรายังขาดเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการผลิต คือ การผลิตเส้นใยประสิทธิภาพสูงและการออกแบบผลิตภัณฑ์ อีกทั้งโรงงานสิ่งทอในประเทศเกือบทั้งหมด เป็นแบบ สิ่งทอทั่วไป และมีการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ มากกว่าการพัฒนาขึ้นมาเอง ทำให้การปรับเปลี่ยน แนวทางการผลิตเข้าสู่สิ่งทอเฉพาะทางนั้นเป็นไปค่อนข้างช้า ดังนั้นในส่วนเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งทอ ในประเทศไทย…

Read More »

การปรับตัวของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ที่เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นอุตสาหกรรมแรกของไทยที่เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของไทย มาเมื่อหลายสิบปีก่อน ผ่านการพัฒนามาเป็นระดับ จนถึงตอนนี้เรามองไปถึงคำว่า “อุตสาหกรรมแฟชั่น” ซึ่งแต่ละปีมีมูลค่าการค้ากว่า 5 แสนล้านบาท ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเสื้อผ้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ภาคอุตสาหกรรมผลิตต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งเครื่องหนัง สิ่งทอ ฟอกย้อมค้าปลีก- ค้าส่งสินค้าแฟชั่น และถึงตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง ผู้ประกอบการจะต้องรับมือการแข่งขันที่รุนแรง พร้อมปรับบทบาทจากผู้รับจ้างผลิตสู่การสร้างแบรนด์ของตนเองควบคู่กัน ก่อนหน้านี้ภาครัฐพยามสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมา ผ่านกิจกรรมหลบายรูปแบบ และมีเวทีที่จะให้ผู้ประกอบการไทย การยอมรับว่าเป็นการรวมอุตสาหกรรมด้านต่างๆตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ตัวแทนจัดซื้อ ดีไซน์เนอร์และผู้จัดจำหน่าย ได้มีเวทีแสดงศักยภาพ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และการเจรจาพบพันธมิตรใหม่ๆ ทั้งในประเทศ อาเซียน และทั่วโลก ในแต่ละปีมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมแฟชั่น มีมูลค่าการส่งออกมากว่า 500,000 ล้านบาท ซึ่งอุตสาหกรรมแฟชั่นนั้น ถือว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่เกี่ยวโยงในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม สิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องนุ่งห่ม ผ้าไทย อุตสาหกรรมฟอกหนัง ค้าปลีกแฟชั่น สำหรับตลาดส่งออกหลักในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ จีน รองลงมาเป็นสหภาพยุโรป และฮ่องกง มียอดการส่งออกอยู่ที่ 2.27 แสนล้านบาท มีจำนวนแรงงาน 1…

Read More »

การเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

การที่คนเราจะสามารถสร้างแนวทางแฟชั่นของเราเองขึ้นมา โดยการคิดผสมผสานให้เหมาะสมกับตัวเองนั้นน่าจะทำให้เรากลายเป็นผู้นำแฟชั่นแนวใหม่ ซึ่งจะน่าชื่นชมกว่าการลอกเลียนแบบ แฟชั่นชั้นสูงเป็นงานศิลปะที่มีความเป็นตัวเองสูง การเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นชั้นสูงจะเป็นอิสระจากสภาวะโดยรอบ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจหรือสังคม เนื่องจากเป็นเรื่องของคนชั้นสูงซึ่งมีฐานะดีที่จะไม่ได้รับผลกระทบ แฟชั่นชั้นสูงจึงอาจไม่สะท้อนความเป็นจริงของโลกมากนัก แต่สำหรับแฟชั่นระดับกลางหรือระดับล่าง ผู้บริโภคเป็นชนชั้นกลาง หากมีความเปลี่ยนแปลงในทางสังคมหรือเศรษฐกิจ เช่น น้ำมันแพง สินค้าแพง ผู้คนจะปรับพฤติกรรมการบริโภคจับจ่ายสินค้า ทิศทางของแฟชั่นระดับกลางหรือล่างก็จะผันแปรตาม สะท้อนถึงสภาวะที่เกิดขึ้น หลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยประกอบด้วย อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ประสบปัญหาในเรื่องข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุน ขาดการพัฒนานักออกแบบอย่างต่อเนื่อง ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต และขาดการสร้างความแตกต่าง ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง เช่น จีน อินเดีย และบางกลุ่มประเทศในอาเซียน ดังนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนา SMEs ไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลก อุตสาหกรรมแฟชั่น เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออก แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ประกอบการต้องแบกรับกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่สูงขึ้นเนื่องจากนโยบายของรัฐที่ต้องการยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจและกลุ่มผู้บริโภคส่งผลให้ตลาดอุตสาหกรรมแฟชั่นต้องแข่งขันทางด้านราคาอย่างเข้มข้นมากขึ้น ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร การผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มองเห็นว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยควรปรับตัวและควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในระดับสากล เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เอเชีย และในระดับโลกจากกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรแก่ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถพัฒนาทักษะ สร้างอาชีพด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหม่ๆ…

Read More »

ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมแฟชั่น

ปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังของไทยมีการขยายตัวสูงขึ้น จนกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอันดับต้น ๆ ขณะเดียวกันได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้มากมายที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยอย่างครบวงจร ภาพรวมของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในขณะนี้ว่า อยู่ในช่วงที่มีทั้งได้เปรียบและเสียเปรียบ เพราะถ้าใครปรับตัวทันก็จะได้เปรียบ โดยเฉพาะในเรื่องของการดีไซน์ การใช้นวัตกรรม และการสร้างเอกลักษณ์ความแตกต่าง ซึ่งอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเป็นที่น่ากลัวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พอสมควร เพราะดีไซเนอร์ไทยมีความเก่งและมีรสนิยมที่ดีจนเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้บ้านเรายังมีวัตถุดิบที่ค่อนข้างครอบคลุมทั้งหมด รวมทั้งมีกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ความสามารถตรงนี้หากหยิบมาใช้ครบถ้วนก็จะเกิดศักยภาพที่น่าสนใจมาก ประเทศไทยค่าแรงไม่แพงแต่ก็ไม่ถึงกับถูก ที่สำคัญเรามีต้นทุนฝีมือที่ดี ส่วนดีไซน์ก็ได้รับความร่วมมือจากดีไซเนอร์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมา ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศจีนหรือประเทศเวียดนามที่เป็นผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีแบรนด์เป็นของตัวเอง การที่ทั้ง 2 ประเทศเป็นผู้ผลิตที่เน้นราคาถูก ตอนนี้ก็เจอปัญหาเรื่องต้นทุน ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทำให้จริง ๆ แล้วก็ไม่ได้ถูกมากกว่าประเทศไทยเลย แต่เป็นเพราะมีวัตถุดิบหลากหลายมากกว่าประเทศไทย สำหรับเรื่องของการปรับตัวภาครัฐมีการส่งเสริมทุกปี โดยจะช่วยผลักดันดีไซเนอร์หน้าใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น หรือพาไปออกโรดโชว์ที่ต่างประเทศรวมทั้งมีดีไซเนอร์ที่เก่ง ๆ จากประเทศเรามาช่วยในการพัฒนาสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้สินค้ามีความแปลกใหม่ รวมทั้งมีความตื่นตัวในการพัฒนา จึงมีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ผ่านการวิจัยและลดปัญหาโลกร้อน เช่น การทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับญี่ปุ่น อีกทั้งมีการนำเสนอนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยได้พัฒนาสิ่งทอและผ้าผืนต่าง ๆ จากวัสดุธรรมชาติ เน้นความเป็น อีโค-กรีน มากขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นและสินค้าเครื่องหนังปลายน้ำ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยที่มีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่…

Read More »

แนวโน้มของธุรกิจอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น

อย่างที่เรารู้กันดีว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมการแต่งกาย เนื่องด้วยแฟชั่นการแต่งกายเป็นสํวนหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์และสะท้อน อัตลักษณ์ของผู้คนในสังคม ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบแฟชั่นจึงต้องเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรู้ทันแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถพัฒนาผลงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ ถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อน ธุรกิจแฟชั่นในสมัยนั้น เราก็จะรู้จักกันในฐานะห้องเสื้อ ที่มีเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ และตัดเย็บเฉพาะตัวลูกค้า แล้วก็มี แบรนด์เนมดังๆ ที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าไม่กี่แบรนด์ ลูกค้าก็จะมีทางเลือกไม่มากนัก กระแสของแฟชั่นส่วนใหญ่ก็จะมาจากดาราภาพยนต์ที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้ห้องเสื้อต่างๆ แล้วก็มีลงโฆษณาในนิตยสารดังๆ ไม่กี่เล่มในสมัยนั้น อย่าง นิตยสารขวัญเรือน นิตยสารกุลสตรี แต่สิ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นในบ้านเรา ที่ออกแบบด้วยฝีมือของนักออกแบบคนไทย ยังไมได้รับความนิยมมากนักในยุคสมัยก่อน ก็เพราะว่า คนไทยเรานิยมของนอก มีความเชื่อมั่นในการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าจากเมืองนอกมากกว่าฝีมือของคนไทย ก็เลยเป็นโอกาสทำให้ผู้ประกอบการในไทย อย่างเช่น เครือสหพัฒน์ฯ ซื้อลิขสิทธิ์แบรนด์ดังๆ จากฝรั่งเศส อังกฤษ ญี่ปุ่น และ อเมริกา เข้ามาทำการผลิตในเมืองไทย และได้การถ่ายทอด Know How ทั้งด้านการออกแบบ และการตัดเย็บในระบบอุตสาหกรรม ก็มีส่วนทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นในบ้านเราเติบโตขึ้น ในช่วงประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในยุคสมัยนั้น การสื่อสารทางอินเทอร์เนตยังไม่มีนะครับ เราก็อาศัยดูเทรนด์แฟชั่นจากนิตยสารต่างๆ ของต่างประเทศ จนมาถึงเมื่อประมาณสัก 10 ปีมานี้ โครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น…

Read More »

อุตสาหกรรมแฟชั่น

ในทุกวันนี้อุตสาหกรรมด้านต่างๆมีความสำคัญอย่างมากต่อเศรฐกิจไทย โดยอุตสาหกรรมนั้นมีการแปรรูปที่ครบวงจร ซึ่งแปรรูปจากของหรือวัตถุดิบให้เป็นวัสดุใหม่ เพื่อให้ได้ประโยชน์ตามความต้องการ โดยการใช้เครื่องจักร หรือแรงงานคนเข้ามาช่วย เพื่อให้ได้ผลผลิตทีละมากๆ ประเภทของอุตสาหกรรมนั้นมีหลายประเภท อาทิเช่น ท่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องปั้นอุตสาหกรรมเหล่านี้เมื่อนำไปขายยังท้องตลาดก็จะสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาศาล ในทีนี้เราจะพูดถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอที่นับว่ามีบทบาทสคำคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจวงการแฟชั่นของไทย ซึ่งมีการผลิตที่ครบวงจร ด้วยการผลิตที่ครบวงจรนี้ทำให้มีอัตราการจ้างงานสูงขึ้น มีการขยายตัวที่รวดเร็วทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตภายในประเทศ จำนวนเครื่องจักรเพื่อการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอทุกสาขาก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และด้วยทุกวันนี้เองแฟชั่นมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ร้านค้าปลีกต่างๆทุกตลาดทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลต่างนำเสื้อผ้าแฟชั่นเข้ามาขายอย่างแพร่หลาย ตามย่านแหล่งชอปปิ้งยอดนิยม โดยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นวัยรุ่น ในขณะที่ทางด้านผู้ผลิตเองก็ยังเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยเดียวกันกับลูกค้า จึงทำให้รู้ความต้องการของลูกค้าในวัยเดียวกัน ดังนั้นการทำธุรกิจด้านแฟชั่นนับว่าไปได้สวย เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความตื่นตัวในเรื่องของแฟชั่น จึงทำให้เกิดกำไรที่ค่อนข้างสูง การผลิตจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ ทุกธุรกิจคงหนีไม่พ้นการแข่งขัน รวมถึงด้านตลาดแฟชั่นเอง ที่มีคู่แข่งอยู่ไม่น้อย เกิดการแย่งชิงลูกค้า มีร้านระดับเดียวกันเกิดขึ้นมามาก ทำให้ตัวลูกค้าเองสามารถเลือกได้มากขึ้น ทำให้ลูกค้าที่เคยมีกระจายไปยังร้านอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดต้นทุนการผลิตสูงแต่กระจายสินค้าออกไม่ได้ เพราะลูกค้ามีทางเลือกไปซื้อร้านอื่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาการเลียนแบบ ที่ขายสินค้าเหมือนๆกัน มีการตัดราคากันเกิดขึ้น ทำให้เจ้าของธุรกิจต้องหากลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าไว้ ก็คือพยายามหาเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และช่วยประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้    

Read More »

การแข่งขันทางอุตสาหกรรมแฟชั่นประเภทสิ่งทอ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ คืออุตสาหกรรมแรกของไทยที่เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของไทย มาเมื่อหลายสิบปีก่อน ผ่านการพัฒนามาเป็นระดับ จนถึงตอนนี้เรามองไปถึงคำว่า “อุตสาหกรรมแฟชั่น” ซึ่งแต่ละปีมีมูลค่าการค้ากว่า 5 แสนล้านบาท ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเสื้อผ้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ภาคอุตสาหกรรมผลิตต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งเครื่องหนัง สิ่งทอ ฟอกย้อมค้าปลีก- ค้าส่งสินค้าแฟชั่นและถึงตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง “มุมมองนักบริหาร” ว่าผู้ประกอบการไทยจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่รับเวทีอาเซียนในอีก 2 ปี ข้างหน้า เพราะผู้ประกอบการจะต้องรับมือการแข่งขันที่รุนแรง พร้อมปรับบทบาทจากผู้รับจ้างผลิตสู่การสร้างแบรนด์ของตนเองควบคู่กัน ก่อนหน้านี้ภาครัฐพยามสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมา ผ่านกิจกรรมหลบายรูปแบบ และมีเวทีที่จะให้ผู้ประกอบการไทย ได้โชว์ผลงานที่ได้พัฒนาขึ้นมา เช่นงาน BIFF&BIL 2013 หรืองานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง หรือ Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair 2013 (BIFF&BIL)ซึ่งเป็นงานใหญ่ในการผลักดันสินค้าแฟชั่นไทยสู่ผู้ซื้อทั่วโลกในแต่ละปีมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมแฟชั่น มีมูลค่าการส่งออกมากว่า 500,000 ล้านบาท ซึ่งอุตสาหกรรมแฟชั่นนั้น ถือว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่เกี่ยวโยงในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม สิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องนุ่งห่ม ผ้าไทย อุตสาหกรรมฟอกหนัง ค้าปลีกแฟชั่น นอกจากนี้การแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ จึงไม่ได้อยู่บนเงื่อนไขเดิมๆ ที่เน้นราคาถูกอีกต่อไป อุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องหนังและเครื่องประดับของไทย…

Read More »

การสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าแฟชั่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ปัจจุบันสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่บ่งบอกถึงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย กำลังถูกทดแทนด้วยวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่มาพร้อมกับความเจริญทันสมัยของวัฒนธรรมตะวันตก ปัจจุบันกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น ทำให้รากเหง้าความเป็นไทยหลายอย่างถูกเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยกำลังถูกกลืนจากค่านิยมตะวันตก เยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างยึดติดกับมาตรฐานต่างชาติจนลืมความเป็นไทย จนทุกวันนี้วัยรุ่นไทยไม่คุ้นเคยเอกลักษณ์ความเป็นไทยจนลืมคุณค่าความเป็นไทย อาจจะเห็นได้ไม่บ่อยนักที่จะมีเด็กวัยรุ่นหรือนักศึกษาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย โดยก่อให้เกิดการสร้างรายได้เข้าประเทศต่อปีจำนวนมาก และสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชากรในประเทศ อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทุนมนุษย์เป็นหลักในการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตรของเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น ทำให้ต้องมีการพัฒนาสินค้าแฟชั่นที่อาศัยการแข่งขันในด้านของความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก ลดการผลิตสินค้าจำนวนมากและการแข่งขันในด้านของราคาลง โดยเฉพาะประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านของทุนมนุษย์ รากฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มี ซึ่งเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนำไปสู่การสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าได้ ทางรัฐบาลจึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ขึ้น จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับขึ้น เพื่อศึกษาศักยภาพและวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้น ทั้งในเชิงของแนวคิดและระบบการผลิต รวมทั้งเสนอแนะรูปแบบการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ระหว่างหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

Read More »