การเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

การที่คนเราจะสามารถสร้างแนวทางแฟชั่นของเราเองขึ้นมา โดยการคิดผสมผสานให้เหมาะสมกับตัวเองนั้นน่าจะทำให้เรากลายเป็นผู้นำแฟชั่นแนวใหม่ ซึ่งจะน่าชื่นชมกว่าการลอกเลียนแบบ แฟชั่นชั้นสูงเป็นงานศิลปะที่มีความเป็นตัวเองสูง การเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นชั้นสูงจะเป็นอิสระจากสภาวะโดยรอบ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจหรือสังคม เนื่องจากเป็นเรื่องของคนชั้นสูงซึ่งมีฐานะดีที่จะไม่ได้รับผลกระทบ แฟชั่นชั้นสูงจึงอาจไม่สะท้อนความเป็นจริงของโลกมากนัก แต่สำหรับแฟชั่นระดับกลางหรือระดับล่าง ผู้บริโภคเป็นชนชั้นกลาง หากมีความเปลี่ยนแปลงในทางสังคมหรือเศรษฐกิจ เช่น น้ำมันแพง สินค้าแพง ผู้คนจะปรับพฤติกรรมการบริโภคจับจ่ายสินค้า ทิศทางของแฟชั่นระดับกลางหรือล่างก็จะผันแปรตาม สะท้อนถึงสภาวะที่เกิดขึ้น หลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยประกอบด้วย อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ประสบปัญหาในเรื่องข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุน ขาดการพัฒนานักออกแบบอย่างต่อเนื่อง ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต และขาดการสร้างความแตกต่าง ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง เช่น จีน อินเดีย และบางกลุ่มประเทศในอาเซียน ดังนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนา SMEs ไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลก อุตสาหกรรมแฟชั่น เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออก แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ประกอบการต้องแบกรับกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่สูงขึ้นเนื่องจากนโยบายของรัฐที่ต้องการยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจและกลุ่มผู้บริโภคส่งผลให้ตลาดอุตสาหกรรมแฟชั่นต้องแข่งขันทางด้านราคาอย่างเข้มข้นมากขึ้น ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร การผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มองเห็นว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยควรปรับตัวและควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในระดับสากล เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เอเชีย และในระดับโลกจากกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรแก่ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถพัฒนาทักษะ สร้างอาชีพด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหม่ๆ…

Read More »

ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมแฟชั่น

ปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังของไทยมีการขยายตัวสูงขึ้น จนกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอันดับต้น ๆ ขณะเดียวกันได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้มากมายที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยอย่างครบวงจร ภาพรวมของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในขณะนี้ว่า อยู่ในช่วงที่มีทั้งได้เปรียบและเสียเปรียบ เพราะถ้าใครปรับตัวทันก็จะได้เปรียบ โดยเฉพาะในเรื่องของการดีไซน์ การใช้นวัตกรรม และการสร้างเอกลักษณ์ความแตกต่าง ซึ่งอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเป็นที่น่ากลัวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พอสมควร เพราะดีไซเนอร์ไทยมีความเก่งและมีรสนิยมที่ดีจนเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้บ้านเรายังมีวัตถุดิบที่ค่อนข้างครอบคลุมทั้งหมด รวมทั้งมีกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ความสามารถตรงนี้หากหยิบมาใช้ครบถ้วนก็จะเกิดศักยภาพที่น่าสนใจมาก ประเทศไทยค่าแรงไม่แพงแต่ก็ไม่ถึงกับถูก ที่สำคัญเรามีต้นทุนฝีมือที่ดี ส่วนดีไซน์ก็ได้รับความร่วมมือจากดีไซเนอร์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมา ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศจีนหรือประเทศเวียดนามที่เป็นผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีแบรนด์เป็นของตัวเอง การที่ทั้ง 2 ประเทศเป็นผู้ผลิตที่เน้นราคาถูก ตอนนี้ก็เจอปัญหาเรื่องต้นทุน ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทำให้จริง ๆ แล้วก็ไม่ได้ถูกมากกว่าประเทศไทยเลย แต่เป็นเพราะมีวัตถุดิบหลากหลายมากกว่าประเทศไทย สำหรับเรื่องของการปรับตัวภาครัฐมีการส่งเสริมทุกปี โดยจะช่วยผลักดันดีไซเนอร์หน้าใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น หรือพาไปออกโรดโชว์ที่ต่างประเทศรวมทั้งมีดีไซเนอร์ที่เก่ง ๆ จากประเทศเรามาช่วยในการพัฒนาสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้สินค้ามีความแปลกใหม่ รวมทั้งมีความตื่นตัวในการพัฒนา จึงมีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ผ่านการวิจัยและลดปัญหาโลกร้อน เช่น การทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับญี่ปุ่น อีกทั้งมีการนำเสนอนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยได้พัฒนาสิ่งทอและผ้าผืนต่าง ๆ จากวัสดุธรรมชาติ เน้นความเป็น อีโค-กรีน มากขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่นและสินค้าเครื่องหนังปลายน้ำ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยที่มีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่…

Read More »

แนวโน้มของธุรกิจอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น

อย่างที่เรารู้กันดีว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมการแต่งกาย เนื่องด้วยแฟชั่นการแต่งกายเป็นสํวนหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์และสะท้อน อัตลักษณ์ของผู้คนในสังคม ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบแฟชั่นจึงต้องเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรู้ทันแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถพัฒนาผลงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ ถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อน ธุรกิจแฟชั่นในสมัยนั้น เราก็จะรู้จักกันในฐานะห้องเสื้อ ที่มีเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ และตัดเย็บเฉพาะตัวลูกค้า แล้วก็มี แบรนด์เนมดังๆ ที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าไม่กี่แบรนด์ ลูกค้าก็จะมีทางเลือกไม่มากนัก กระแสของแฟชั่นส่วนใหญ่ก็จะมาจากดาราภาพยนต์ที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้ห้องเสื้อต่างๆ แล้วก็มีลงโฆษณาในนิตยสารดังๆ ไม่กี่เล่มในสมัยนั้น อย่าง นิตยสารขวัญเรือน นิตยสารกุลสตรี แต่สิ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นในบ้านเรา ที่ออกแบบด้วยฝีมือของนักออกแบบคนไทย ยังไมได้รับความนิยมมากนักในยุคสมัยก่อน ก็เพราะว่า คนไทยเรานิยมของนอก มีความเชื่อมั่นในการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าจากเมืองนอกมากกว่าฝีมือของคนไทย ก็เลยเป็นโอกาสทำให้ผู้ประกอบการในไทย อย่างเช่น เครือสหพัฒน์ฯ ซื้อลิขสิทธิ์แบรนด์ดังๆ จากฝรั่งเศส อังกฤษ ญี่ปุ่น และ อเมริกา เข้ามาทำการผลิตในเมืองไทย และได้การถ่ายทอด Know How ทั้งด้านการออกแบบ และการตัดเย็บในระบบอุตสาหกรรม ก็มีส่วนทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นในบ้านเราเติบโตขึ้น ในช่วงประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในยุคสมัยนั้น การสื่อสารทางอินเทอร์เนตยังไม่มีนะครับ เราก็อาศัยดูเทรนด์แฟชั่นจากนิตยสารต่างๆ ของต่างประเทศ จนมาถึงเมื่อประมาณสัก 10 ปีมานี้ โครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น…

Read More »

อุตสาหกรรมแฟชั่น

ในทุกวันนี้อุตสาหกรรมด้านต่างๆมีความสำคัญอย่างมากต่อเศรฐกิจไทย โดยอุตสาหกรรมนั้นมีการแปรรูปที่ครบวงจร ซึ่งแปรรูปจากของหรือวัตถุดิบให้เป็นวัสดุใหม่ เพื่อให้ได้ประโยชน์ตามความต้องการ โดยการใช้เครื่องจักร หรือแรงงานคนเข้ามาช่วย เพื่อให้ได้ผลผลิตทีละมากๆ ประเภทของอุตสาหกรรมนั้นมีหลายประเภท อาทิเช่น ท่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องปั้นอุตสาหกรรมเหล่านี้เมื่อนำไปขายยังท้องตลาดก็จะสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาศาล ในทีนี้เราจะพูดถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอที่นับว่ามีบทบาทสคำคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจวงการแฟชั่นของไทย ซึ่งมีการผลิตที่ครบวงจร ด้วยการผลิตที่ครบวงจรนี้ทำให้มีอัตราการจ้างงานสูงขึ้น มีการขยายตัวที่รวดเร็วทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตภายในประเทศ จำนวนเครื่องจักรเพื่อการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอทุกสาขาก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และด้วยทุกวันนี้เองแฟชั่นมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ร้านค้าปลีกต่างๆทุกตลาดทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลต่างนำเสื้อผ้าแฟชั่นเข้ามาขายอย่างแพร่หลาย ตามย่านแหล่งชอปปิ้งยอดนิยม โดยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นวัยรุ่น ในขณะที่ทางด้านผู้ผลิตเองก็ยังเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยเดียวกันกับลูกค้า จึงทำให้รู้ความต้องการของลูกค้าในวัยเดียวกัน ดังนั้นการทำธุรกิจด้านแฟชั่นนับว่าไปได้สวย เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความตื่นตัวในเรื่องของแฟชั่น จึงทำให้เกิดกำไรที่ค่อนข้างสูง การผลิตจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ ทุกธุรกิจคงหนีไม่พ้นการแข่งขัน รวมถึงด้านตลาดแฟชั่นเอง ที่มีคู่แข่งอยู่ไม่น้อย เกิดการแย่งชิงลูกค้า มีร้านระดับเดียวกันเกิดขึ้นมามาก ทำให้ตัวลูกค้าเองสามารถเลือกได้มากขึ้น ทำให้ลูกค้าที่เคยมีกระจายไปยังร้านอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดต้นทุนการผลิตสูงแต่กระจายสินค้าออกไม่ได้ เพราะลูกค้ามีทางเลือกไปซื้อร้านอื่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาการเลียนแบบ ที่ขายสินค้าเหมือนๆกัน มีการตัดราคากันเกิดขึ้น ทำให้เจ้าของธุรกิจต้องหากลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าไว้ ก็คือพยายามหาเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และช่วยประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้    

Read More »

การแข่งขันทางอุตสาหกรรมแฟชั่นประเภทสิ่งทอ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ คืออุตสาหกรรมแรกของไทยที่เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของไทย มาเมื่อหลายสิบปีก่อน ผ่านการพัฒนามาเป็นระดับ จนถึงตอนนี้เรามองไปถึงคำว่า “อุตสาหกรรมแฟชั่น” ซึ่งแต่ละปีมีมูลค่าการค้ากว่า 5 แสนล้านบาท ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเสื้อผ้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ภาคอุตสาหกรรมผลิตต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งเครื่องหนัง สิ่งทอ ฟอกย้อมค้าปลีก- ค้าส่งสินค้าแฟชั่นและถึงตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง “มุมมองนักบริหาร” ว่าผู้ประกอบการไทยจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่รับเวทีอาเซียนในอีก 2 ปี ข้างหน้า เพราะผู้ประกอบการจะต้องรับมือการแข่งขันที่รุนแรง พร้อมปรับบทบาทจากผู้รับจ้างผลิตสู่การสร้างแบรนด์ของตนเองควบคู่กัน ก่อนหน้านี้ภาครัฐพยามสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมา ผ่านกิจกรรมหลบายรูปแบบ และมีเวทีที่จะให้ผู้ประกอบการไทย ได้โชว์ผลงานที่ได้พัฒนาขึ้นมา เช่นงาน BIFF&BIL 2013 หรืองานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง หรือ Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair 2013 (BIFF&BIL)ซึ่งเป็นงานใหญ่ในการผลักดันสินค้าแฟชั่นไทยสู่ผู้ซื้อทั่วโลกในแต่ละปีมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมแฟชั่น มีมูลค่าการส่งออกมากว่า 500,000 ล้านบาท ซึ่งอุตสาหกรรมแฟชั่นนั้น ถือว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่เกี่ยวโยงในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม สิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องนุ่งห่ม ผ้าไทย อุตสาหกรรมฟอกหนัง ค้าปลีกแฟชั่น นอกจากนี้การแข่งขันภายในและภายนอกประเทศ จึงไม่ได้อยู่บนเงื่อนไขเดิมๆ ที่เน้นราคาถูกอีกต่อไป อุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องหนังและเครื่องประดับของไทย…

Read More »

การสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าแฟชั่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ปัจจุบันสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่บ่งบอกถึงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย กำลังถูกทดแทนด้วยวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่มาพร้อมกับความเจริญทันสมัยของวัฒนธรรมตะวันตก ปัจจุบันกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น ทำให้รากเหง้าความเป็นไทยหลายอย่างถูกเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยกำลังถูกกลืนจากค่านิยมตะวันตก เยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างยึดติดกับมาตรฐานต่างชาติจนลืมความเป็นไทย จนทุกวันนี้วัยรุ่นไทยไม่คุ้นเคยเอกลักษณ์ความเป็นไทยจนลืมคุณค่าความเป็นไทย อาจจะเห็นได้ไม่บ่อยนักที่จะมีเด็กวัยรุ่นหรือนักศึกษาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย โดยก่อให้เกิดการสร้างรายได้เข้าประเทศต่อปีจำนวนมาก และสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชากรในประเทศ อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทุนมนุษย์เป็นหลักในการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตรของเศรษฐกิจโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น ทำให้ต้องมีการพัฒนาสินค้าแฟชั่นที่อาศัยการแข่งขันในด้านของความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก ลดการผลิตสินค้าจำนวนมากและการแข่งขันในด้านของราคาลง โดยเฉพาะประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านของทุนมนุษย์ รากฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มี ซึ่งเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนำไปสู่การสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าได้ ทางรัฐบาลจึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ขึ้น จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับขึ้น เพื่อศึกษาศักยภาพและวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้น ทั้งในเชิงของแนวคิดและระบบการผลิต รวมทั้งเสนอแนะรูปแบบการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ระหว่างหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

Read More »