อุตสาหกรรมแฟชั่น

ec0000380ในทุกวันนี้อุตสาหกรรมด้านต่างๆมีความสำคัญอย่างมากต่อเศรฐกิจไทย โดยอุตสาหกรรมนั้นมีการแปรรูปที่ครบวงจร ซึ่งแปรรูปจากของหรือวัตถุดิบให้เป็นวัสดุใหม่ เพื่อให้ได้ประโยชน์ตามความต้องการ โดยการใช้เครื่องจักร หรือแรงงานคนเข้ามาช่วย เพื่อให้ได้ผลผลิตทีละมากๆ ประเภทของอุตสาหกรรมนั้นมีหลายประเภท อาทิเช่น ท่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องปั้นอุตสาหกรรมเหล่านี้เมื่อนำไปขายยังท้องตลาดก็จะสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาศาล

ในทีนี้เราจะพูดถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอที่นับว่ามีบทบาทสคำคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจวงการแฟชั่นของไทย ซึ่งมีการผลิตที่ครบวงจร ด้วยการผลิตที่ครบวงจรนี้ทำให้มีอัตราการจ้างงานสูงขึ้น มีการขยายตัวที่รวดเร็วทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตภายในประเทศ จำนวนเครื่องจักรเพื่อการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอทุกสาขาก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และด้วยทุกวันนี้เองแฟชั่นมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ร้านค้าปลีกต่างๆทุกตลาดทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลต่างนำเสื้อผ้าแฟชั่นเข้ามาขายอย่างแพร่หลาย ตามย่านแหล่งชอปปิ้งยอดนิยม โดยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นวัยรุ่น ในขณะที่ทางด้านผู้ผลิตเองก็ยังเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยเดียวกันกับลูกค้า จึงทำให้รู้ความต้องการของลูกค้าในวัยเดียวกัน ดังนั้นการทำธุรกิจด้านแฟชั่นนับว่าไปได้สวย เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความตื่นตัวในเรื่องของแฟชั่น จึงทำให้เกิดกำไรที่ค่อนข้างสูง การผลิตจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย

ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ ทุกธุรกิจคงหนีไม่พ้นการแข่งขัน รวมถึงด้านตลาดแฟชั่นเอง ที่มีคู่แข่งอยู่ไม่น้อย เกิดการแย่งชิงลูกค้า มีร้านระดับเดียวกันเกิดขึ้นมามาก ทำให้ตัวลูกค้าเองสามารถเลือกได้มากขึ้น ทำให้ลูกค้าที่เคยมีกระจายไปยังร้านอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดต้นทุนการผลิตสูงแต่กระจายสินค้าออกไม่ได้ เพราะลูกค้ามีทางเลือกไปซื้อร้านอื่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาการเลียนแบบ ที่ขายสินค้าเหมือนๆกัน มีการตัดราคากันเกิดขึ้น ทำให้เจ้าของธุรกิจต้องหากลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าไว้ ก็คือพยายามหาเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และช่วยประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้